dotepub

English | Español | Català
Nubífer faedor d’e-books monoclic
URL
http://dotepub.com/v1/post
Mètodes de petició acceptats
POST.
Formats de resposta
EPUB, MOBI, XML (en cas d’error).
Autenticació requerida
Fals.
Taxa límit
30 peticions per hora des de la mateixa adreça IP de host. Sisplau, procura mantenir una caché de l’e-book generat.
Paràmetres

html (requerit)

Format: Qualsevol fragment XHTML ben format codificat en UTF-8.

Descripció: Serà el contingut de l’e-book. Ha de ser un text de menys de 300 Kb. Algunes etiquetes típiques acceptades són: div, p, em, strong, blockquote, ul, ol, li... dotEPUB no comprovarà la validesa de l’XHTML.

title (requerit)

Format: Text UTF-8.

Descripció: Aquest text serà utilitzat com a títol de l’e-book.

url (requerit)

Format: Un URI de tipus http.

Descripció: És l’adreça de la pàgina web d’on s’ha extret el contingut. Ha d’apuntar al mateix domini i directoris en els quals es va originar el POST.

lang

Valors vàlids: ca, en (valor per defecte), es.

Descripció: És l’idioma dels textos proveïts per dotEPUB. Actualment, només estan contemplats el català, l’anglès i el castellà.

author

Format: Text UTF-8.

Descripció: És el nom opcional de l’autor de l’e-book, el qual es mostrarà a la coberta i serà inclòs a les metadades del llibre.

copy

Format: Text UTF-8.

Descripció: És un avís de copyright opcional que es mostrarà a la coberta de l’e-book.

format

Valors vàlids: epub (valor per defecte), mobi

Descripció: És el format de l’e-book resultant. Per defecte (format no especificat o valor incorrecte), es produirà un e-book EPUB. Utilitza mobi per sol·licitar un e-book en format MOBI.

Resposta
En cas d’èxit, s’enviarà un e-book. Depenent del format especificat, l’e-book serà un arxiu EPUB (per a e-readers compatibles amb EPUB com el Sony Reader, el Nook, el Kobo eReader o iBooks d’Apple) o un arxiu MOBI (per a Amazon Kindle). En cas d’error, es retornarà un document XML amb la següent estructura:
<Errors>
<Error>
<Code>WMethod</Code>
<Message xml:lang="ca">
Mètode incorrecte: només POST és acceptat.
</Message>
</Error>
</Errors>
Codis d’error:
  • WMethod: Mètode incorrecte: només POST és acceptat.
  • WURL: Adreça de pàgina web incorrecta.
  • CBig: Contingut massa gran.
  • Missing: Una informació requerida ({nom del paràmetre}) no es va proporcionar o no va poder ser recuperada.
  • Unknown: Error desconegut.

Renúncia

Aquest programari es distribueix «TAL QUAL», SENSE GARANTIES O CONDICIONS DE CAP TIPUS, ja siguin expresses o implícites.